Tenala byarådsförening

Tenala byarådsförening grundades den 12 januari 1998, när Tenala kommun fem år tidigare hade gått samman med Ekenäs stad. Tenala hade känt av kommunsamgången på det sättet att många kommunala funktioner hade flyttat bort från kyrkobyn. Ett tidigare kommuncentrum hade blivit ett subcentrum, som höll på att tyna bort.

Den som till äventyrs rörde sig i centrum av Tenala en vanlig vardag kunde få en känsla av ensamhet, så tyst och ödsligt var det ofta. Få människor rörde sig där och det var en tid av passivitet hos invånarna. Det är ett fenomen som troligen också andra tidigare kommuncentra genomlever, när en samgång ändrar på invanda mönster.

Det var dags att göra något. Vid ett möte beslöt de närvarande att grunda Tenala byaråd, senare Tenala byarådsförening rf. Föreningen tog till sin uppgift att skapa kontakter till stadens myndigheter och till de förtroendevalda för att föra fram frågor, som man i Tenala ansåg vara viktiga. En annan uppgift var och är, att genom egna initiativ bidra till, att Tenala blir en aktiv och trivsam plats att bo och vistas i. För det fordras också kontakter till andra föreningar och samarbete med dem.
 

Konkreta exempel på byarådets arbete är bland annat följande:

Tenalablade. Det första numret av Tenalablade (då med ett ’t’ i slutet) utkom i slutet av år 1997 och innehöll upprop till Tenala byaråds grundande möte den 12 januari 1998. Sedan dess har Tenalabalde utkommit två gånger per år, med text både på svenska och på finska. En del av numren har per post kommit hem till stugägarna till deras vinteradress.

Byavandringar. Varje sommar ordnar byarådet tre eller fyra besök på olika platser i den gamla kommunen Tenala. Vandringar har gjorts till lantgårdar, företag, byar, men också konkreta vandringar längs rutter till exempel i kyrkobyn. Som guider har sakkunniga, historiskt bevandrade människor ställt upp.

Tenaladagen. På byarådets initiativ har flere föreningar slutit sig samman och sista lördagen i juli arrangerat Tenaladagen. Det är en händelse, som märks i hela kyrkobyn, från sportplanen och ’finska skolans backe’ till museigården. Föreningarna deltar med egna program från tidig morgon till kvällsdansen. 

Aktuell information. Tenala byarådsförening bjuder in stadens tjänstemän, sakkunniga och aktuella personer till möten, där gästen får dela med sig av sitt ämne. Det har varit informationstillfällen om aktuell planering i Tenala, och inför kommunal- och riksdagsval har byrådet ordnat paneldebatter. På byarådets höst- och vårmöten har intressanta personer bjudits in för att berätta om böcker, händelser eller annars intressanta frågor.

Påtryckningsgrupp. Byarådet har tagit uppgiften att idka påtryckning, när man ansett det vara på sin plats. Kommunala och statliga myndigheter har fått en påringning för att ge svar på frågor om vad som försiggår, varför inget händer eller för att få förslag till åtgärder. Byarådet har samtidigt skapat goda relationer till tjänstemännen i Raseborg. Samarbetet och kontakterna fungerar friktionsfritt.