Stadgar


1. Föreningens namn och hemort

Föreningens namn är Tenala byarådsförening r.f. – Tenholan kylätoimikunta r.y.
Föreningens officiella språk är svenska, vid behov används finska, och dess hemort är Ekenäs.


2. Syfte och verksamhetsformer

Föreningens syfte är att stöda och förbättra de allmänna förutsättningarna för utveckling av näringslivet, boende, miljö och trivsel i Tenala kyrkoby med omgivning.


Föreningen fullföljer sitt syfte genom att

- påverka samhällsplaneringen på orten, ta initiativ till invånaraktivitet
- arrangera informationsmöten och tillställningar
- samarbeta med andra föreningar och organisationer
- arrangera utbildning som främjar utvecklingen av näringslivet och trivseln på orten

Föreningen stöder sin verksamhet genom att bedriva publikationsverksamhet, ta emot donationer och testamenten. Föreningen kan äga för verksamheten nödvändig lös och fast egendom samt verkställa lotterier och penninginsamlingar sedan den erhållit behövligt tillstånd härtill.


3. Medlemmarna

Envar som antar föreningens syfte och stadgar kan bli medlem i föreningen.
Föreningens medlemmar godkänns av styrelsen på ansökan.


4. Utträde och uteslutning av en medlem ur föreningen

En medlem har rätt att utträda ur föreningen genom att skriftligen anmäla detta hos föreningens styrelse eller dess ordförande eller genom att vid föreningens möte anmäla om utträde för anteckning i protokollet.

Styrelsen kan utesluta en medlem ur föreningen om medlemmen inte har betalat sin förfallna medlemsavgift eller om han annars har underlåtit att fullgöra de förpliktelser som han genom sitt inträde i föreningen har åtagit sig eller om han genom sitt beteende inom eller utom föreningen avsevärt har skadat denna eller om han inte längre uppfyller de villkor för medlemskap som nämns i lag eller i föreningens stadgar.


5. Anslutnings- och medlemsavgifterna

Höstmötet besluter om storleken av den anslutningsavgift och årliga medlemsavgift som uppbärs hos medlemmarna.


6. Styrelsen

Föreningens angelägenheter sköts av styrelsen till vilken hör en ordförande och minst 4 (fyra) och högst 8 (åtta)andra ordinarie medlemmar som alla utses vid höstmötet.

Styrelsens mandattid är ett kalenderår.

Styrelsen väljer inom sig en vice ordförande samt utser inom eller utom sig en sekreterare, en kassör och andra nödvändiga funktionärer.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då han har förhinder på kallelse av vice ordföranden då de anser att det behövs eller minst hälften av styrelsemedlemmarna så kräver.

Styrelsen är beslutför när minst hälften av dess medlemmar, ordföranden eller vice ordföranden medräknade, är närvarande. Omröstningarna avgörs med enkel majoritet. Om rösterna faller jämnt avgör ordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten.


7. De som får teckna föreningens namn

Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande, vice ordförande, sekreterare eller kassör, två tillsammans.


8. Räkenskapsperiod och revision

Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår.

Bokslutet jämte nödvändiga handlingar och styrelsens årsberättelse skall överlämnas till revisorerna senast tre veckor före vårmötet. Revisorerna skall ge sitt utlåtande skriftligen till styrelsen senast två veckor före vårmötet.


9. Föreningens möten

Föreningen håller två ordinarie möten om året.

Föreningens vårmöte hålls under tiden januari-maj och höstmöte under tiden september-december på en av styrelsen fastställd dag.

Ett extra möte hålls då föreningens möte så besluter eller då styrelsen anser att det finns skäl därtill eller då minst en tiondedel (1/10) av föreningens röstberättigade medlemmar skriftligen kräver det av styrelsen för ett särskilt angivet ärende. Mötet skall hållas inom trettio dagar från den tidpunkt då kravet på mötet framställts hos styrelsen.

Vid föreningens möten har varje medlem en röst.

Som mötets beslut gäller, om inte något annat bestäms i stadgarna, den åsikt som har understötts av mer än hälften av de avgivna rösterna. Om rösterna faller jämnt avgör mötesordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten.


10. Kallelse till föreningens möten

Styrelsen skall sammankalla föreningens möten senast sju dagar före mötet genom annons i lokal dagstidning.


11. De ordinarie mötena

Vid föreningens vårmöte behandlas följande ärenden:

1. mötet öppnas

2. val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare

3. mötets laglighet och beslutförhet konstateras

4. föredragningslistan för mötet godkänns

5. bokslutet, årsberättelsen och revisorernas utlåtande presenteras

6. besluts om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet till styrelsen och andra ansvarsskyldiga

7. behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden.

Vid föreningens höstmöte behandlas följande ärenden:

1. mötet öppnas

2. val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare

3. mötets laglighet och beslutförhet konstateras

4. föredragningslistan för mötet godkänns

5. verksamhetsplanen, budgeten samt anslutnings- och medlemsavgifternas storlek för följande kalenderår fastställs

6. val av ordförande och övriga medlemmar i styrelsen

7. val av två revisorer och deras suppleanter

8. behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden.

Om en föreningsmedlem önskar att ett ärende skall behandlas vid föreningens vår- eller höstmöte skall han skriftligen meddela detta till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas med i möteskallelsen.


12. Ändring av stadgarna och upplösning av föreningen

Beslut om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen skall fattas vid föreningens möte med minst tre fjärdedels (3/4) majoritet av de röster som avgetts vid omröstningen. I möteskallelsen skall nämnas om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen.

Då föreningen upplöses används föreningens tillgångar för att främja föreningens syfte på ett sådant sätt som bestäms av det möte som fattar beslutet om upplösningen. Om föreningen blir upplöst används tillgångarna för samma ändamål.